INFORMACE PRO ČLENY

 

Rok 2024

 

 

Kde smějí modeláři létat v roce 2024?

Článek Ing. Ladislava Kellera v RC Revue 04/2024 objasňuje aktuálně platné podmínky pro létání s RC modely. Trochu zjednodušeně platí pravidla z roku 2023. Odkaz na článek je zde.

 

Provozní řád a bezpečnostní pokyny pro provoz modelů letadel na ploše pro sportovní létající zařízení Strážnice - LKSTRZ

Na základě požadavku provozovatele letiště pro ULL ve Strážnici - přesnějí plochy pro sportovní létající zařízení - byl zpracován provozní řád a bezpečnostní pokyny pro provoz modelů na ploše LKSTRZ. Odkaz na tento provozní řád je zde. Hlavním důvodem zpracování provozního řádu je především zvýšit bezpečnost provozu na letišti.

 

Rok 2023

 

 

Kde smějí modeláři létat v roce 2023?

Článek Ing. Ladislava Kellera v RC Revue 04/2023 objasňuje aktuálně platné podmínky pro létání s RC modely. Uvádí taky rozdílné podmínky pro létání mezi členy a nečleny SMČR - v prostoru třídy G mohou létat členové SMČR do 300 metrů a nečlenové jen do 120 metrů. Odkaz na článek je zde.

 

Zákon 47/1979 Sb. - Zákon o civilním letectví

Dne 23. 12. 2022 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů zákon č. 431/2022, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví. Z našeho modelářského pohledu jde o implementaci Prováděcího nařízení Evropské komise 2019/947. Pro modeláře je klíčová změna, že se na nás zákon začíná opravdu vztahovat. Modely jsou podle EU práva pokládány za bezpilotní systémy. S tím nelze v právu ČR nic dělat.

Svaz modelářů již předem žádal ÚCL o prodloužení provozu ve stejných mantinelech jako v předchozích dvou letech. Ministerstvo dopravy ČR a Úřad pro civilní letectví vyhověli. Je to i díky pokračující skvělé bezpečnostní bilanci = žádný incident. Za to patří dík všem modelářům.

Pro modeláře je především důležité:

  • Základní pojmy - definice letadla - § 2
  • Užití vzdušného prostoru ČR - § 44e až § 44j
  • Velitel letadla - § 54
  • Pojištění - §54d
  • Dálkově řídící piloti - § 54e
  • Provozování a řízení bezpilotních systémů v rámci spolku - §54n

Podrobnosti jsou uvedeny v zákoně, případně v RCR 02/2023 v článku od Ing. Ladislava Kellera na str. 5 a 6.

Platné znění zákona (leden 2023) je možné najít zde - 49/1997 Sb. Zákon o civilním letectví (zakonyprolidi.cz)

 

Prováděcí opatření pro provoz leteckých modelů členů SMČR od 1. ledna 2023

Na základě zákona 47/1979 Sb. bylo vydáno prováděcí opatření pro provoz leteckých modelů členů SMČR. Je zvezeřněno na webu KLeM ČR - odkaz je zde Prováděcí opatření pro provoz od 1. ledna 2023 - Svaz modelářů ČR - Klub Leteckých Modelářů ČR (svazmodelaru.cz) Doporučuji řádně přečíst a řídit se tímto opatřením.

 

Mapa pro předletovou přípravu letu modelů

Dobrým pomocníkem pro ověření bezproblémového místa k létání je web a aplikace https://dronview.rlp.cz/ vydané ŘLP. 

Mapa je určena pouze pro předletovou přípravu UAS, to je bezpilotních systémů (tedy i modelů letadel). V pravé horní části je potřeba zadat maximální požadovanou výšku letu – pro členy SMČR – je to 300 metru a následně vybrat v mapě místo pro létání. V pravé části obrazovky se zobrazí informační okno. Pro letiště Strážnice (plocha SLZ) je to

Podmínkou provozu UAS je tedy: Pozor na zvýšený pohyb ultralehkých letadel!

V případě, že budete létat v CTR nějakého letiště, např. na modelářském letišti ve Veselí nad Moravou, je nutné zapnou funkci Grid a v CTR letiště se vám zobrazí mřížka s uvedením maximální možné výšky letu nad terénem.

 

Ochranná pásma

Problematika ochranných pásem je pěkně zpracována na webu pana Libora Kolmana - odkaz zde KOLMANL.INFO - Letecké modelářství - Zákony - Kde je létání zakázáno - Ochranná pásma Zároveň zde najdete i podrobnější vysvětlení práce s aplikací dronview.Rok 2021

 

Legislativa - Kde lze létat s bezpilotními letadly

Tento článek vznikl úpravou článku Ing. Ladislava Kellera zveřejněného v RC revue 3/2021. Často používaná zkratka UA = bezpilotní letadlo (Unmanned Aircraft). Je tím myšleno letadlo nebo model letadla bez pilota na palubě, tedy např. RC model letadla či dron.

Kde lze s bezpilotními letadly (UA) Iétat?

S UA lze létat ve vzdušném prostoru třídy G, letištní provozní zóně (ATZ), řízeném okrsku (CTR) a vojenském řízeném okrsku (MCTR) — viz obrázek níže.

Vzdušný prostor třidy G  Vzdušný prostor třidy G sahá od zemského povrchu do výšky 300m. V prostoru třidy G se smí létat do výšky 120m nad zemi, není-li stanoveno jinak. Vzdušný prostor třidy G kopíruje terén. To znamená, že v kopcovitém a hornatém terénu prostor G sahá do výšky 300m nad vrcholem kopce nebo hory.  

Letištní provozní zóna (ATZ)  Letištní provozní zóna je zřízena na letištích, kde není poskytována služba řízení letového provozu. Je vymezena horizontální kružnici (nebo její částí) o poloměru 5,5 km od vztažného bodu letiště (přibližně se jedné o střed letiště). Tato letiště jsou uvedena v AIP část VFR-AD a mají čtyř písmenné označeni, například LKBE - Benešov. Malé UA o hmotnosti menší než 0,9 kg mohou v ATZ létat bez koordinace, ovšem pouze do výšky 100m nad zemi a mimo ochranné pásmo letiště. UA o hmotnosti větší než 0,91 kg mohou létat V ATZ pouze na základě koordinační dohody s majitelem nebo provozovatelem letiště. Důležitou okolností je, zda na letišti je, či není služba AFIS. Pokud je na letišti služba AFIS, lze létat do výšky, kterou provozovatel UA dohodne s majitelem nebo provozovatelem letiště. V případě, že na letišti služba AFIS není, je opět nutné splnit požadavky majitele nebo provozovatele letiště a létat lze pouze do výšky 120m nad zemi.

Registrované plochy SLZ  (plochy určené pro provoz sportovních létajících zařízení). Sportovními létajícími zařízeními jsou maximálně dvoumístné letadla s maximální vzletovou hmotnosti do 600 kg — například ultralehké letadla, padákové kluzáky, závěsné kluzáky atp. Tyto plochy nemají ATZ. Tato letiště jsou uvedena v AIP část VFR-AD a mají šesti písmenné označeni, například LKSTRZ — Strážnice. Okolo registrované plochy SLZ se smí s UA létat jen na základě splnění podmínek stanovených provozovatelem plochy a  platí pravidla o přednosti a piloti UA jsou povinni létat tak, aby neohrožovali pilotované letadla (s osobami na palubě). Není  stanovené, do jaké vzdálenosti od vztažného bodu letiště tato omezeni platí.

Řízený okrsek (CTR) a vojenský řízený okrsek (MCTR)  Řízený okrsek je vzdušný prostor okolo  letiště, sahající  od povrchu země do stanovené výšky. Horizontální hranice musí být nejméně 9,3 km od středu letiště.  Tato pasáž se týká modelářů létajících v blízkosti velkých civilních letišť‘ (Praha, Brno, Ostrava atp.), továrních letišť' (Vodochody, Kunovice) a vojenských letišť (Kbely, Čáslav, Náměšť atp.). Při létaní v prostorech CTR a MCTR je důležitá vzdálenost od vztažného bodu letiště. Ve vzdálenosti 5 500 m od vztažného bodu letiště a větší mohou létat do výšky 100m nebo do výšky, na které se provozovatelé UA dohodnou se službou řízeni letového provozu (tzv.  koordinační  dohoda). Ve vzdálenosti menši, než 5 500 m od vztažného bodu letiště lze v CTR a MCTR létat pouze na základě povoleni UCL. Malé modely o hmotnosti do 0,91kg mohou létat bez koordinace i v menší vzdálenosti než je 5 500 m, ovšem pouze do výšky 100 m nad zemi a mimo ochranné pásmo letiště. Informace o ATZ, CTR a MCTR lze nalézt na  internetových stránkách Letecké informační služby (https://aim.rlp.cz/), a to v Letecké informační příručce (AIP), VFR příručce nebo v AisView. Po rozkliknutí se objeví mapa ČR, kde jsou znázorněné ATZ, CTR a MCTR v ČR. Na této mapě si každý pilot UA snadno najde místo, kde bude létat, a zjisti, zda se nachází v ATZ, CTR nebo MCTR některého letiště.

Kde se s  UA létat nesmí?  S UA se nesmí létat v zakázaných, nebezpečných a aktivovaných omezených, dočasně rezervovaných a dočasně vyhrazených prostorech (TSA a TRA), pokud UCL nepovolí jinak. lnformace o ostatních  prostorech lze nalézt v AisView nebo v AIP v části ENR 5 Navigační výstrahy. Některé prostory (zejména vojenské) se aktivují pouze občas. V takovém případě lze v těchto prostorech létat v dobé, kdy nejsou aktivované. Informace o aktivaci těchto prostor lze zjistit telefonicky na stanovištích letových provozních služeb na letištích (Praha, Brno, Ostrava  atd.), nebo na stránkách Letecké informační služby (https://aim.rlp.cz/), kde na hlavni stránce je ikona AUP/UUP. Po rozkliknuti se zobrazí tabulka, kde jsou uvedené informace o aktivaci TRA a TSA.

Ochranná pásma  Provoz UA v ochranných pásmech nadzemních dopravních staveb, nadzemních inženýrských sítí, nadzemních telekomunikačních sítí. uvnitf chráněných území, v okolí vodních zdrojů a objektů důležitých pro obranu státu je povolené pouze na základě povoleni k provozu vydaného UCL. Provoz UA ve IV. zóně chráněné krajinné oblasti je možný bez povolení UCL za podmínky, že činností nebudou rušeny chráněné druhy živočichů.

Hustě osídlený prostor (Congested area — HOP)  Pod pojmem husté osídlený prostor rozumíme prostor, který je ve velkoměstě, městě nebo osadě používán převážné k bydlení, obchodním činnostem nebo rekreaci. Husté obydlený prostor není definovaný jako třida nebo druh vzdušného prostoru. Létání s UA v HOP je zakázaný s výjimkou, že UA nepodléhá registraci (MTOM je menší než 250 g a není vybaveno žádným záznamovým zařazením — například kamerou) nebo na základě oprávnění ve specifické nebo certifikované kategorii vydaného UCL.

Pravidla přednosti  

UA musí dát přednost letadlům s osádkou.

Meteorologické minima  

Není-li stanoveno jinak, provoz UA smí být uskutečněn jen vně oblaků v prostoru třidy G a v  prostorech třidy E, D a C v minimální vzdálenosti od oblaků 1500 m horizontálně a 300 m vertikálně. Prostory třidy C a D jsou CTR a MCTR. To znamená, že pokud chceme létat například v CTR letiště Kunovice do výšky 100 m, musí být spodní základna oblačnosti ve výšce minimálně 400 m nad zemi.

 

 

Legislativa – Doplněk X - bezpilotní systémy

Doplněk X je část leteckého předpisu L2 – pravidla létání. Odkaz na Doplněk X – zde.

Poznámky k Doplňku X:

  1. pro modely s hmotností do 25 kg je doplněk X jen doporučením, kromě ustanovení 7 Prostory. Ustanovení 7 tedy platí i pro modely s hmotností pod 25 kg – viz ustanovení 2 Rozsah působnosti.
  2. Na straně 5 Doplňku X je přehledně graficky uvedeno, kde se s modely smí, případně nesmí létat a za jakých podmínek (koordinační dohoda, povolení ÚCL atd.) Legenda k obrázkům je na straně 4.

Pokud by někdo chtěl studovat předpis L2 – pravidla létání (PDF, 112 stránek), tak odkaz na tento předpis je L 2 Pravidla létání (rlp.cz)

 

Legislativa – značení modelů

Od 31. 12. 2020 platí v ČR nově PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/947. V článku 14, odstavec 8 je ustanovení, že “Provozovatelé bezpilotních letadel uvedou své registrační číslo na každém bezpilotním letadle”. Protože uvedené Nařízení považuje modely letadel za bezpilotní letadla, platí tato povinnost i pro ně. Registrační číslo v ČR přiděluje Úřad pro civilní letectví – ÚCL. Svaz modelářů ČR převzal za své členy většinu úředních úkonů spojených s registrací na ÚCL a tak mohou členové Svazu modelářů ČR létat bez velkých změn. Musí jen dbát na důsledné označení svých modelů. Pro úřad je důležité, aby mohl dohledat majitele, který případně způsobil škodu větší než nepatrnou. Je to podobné jako registrační značka na autě.

Všichni nečlenové SMČR a členové SMČR, kteří létají s modely, které nesplňují ustanovení Sportovního řádu SMČR (obecná definice modelu kap. 1.1 a 1.2 a provoz i model musí vyhovět bezpečnostním pravidlům kap. 6), si musí registraci u ÚCL zajistit sami a přitom udělat test odborných znalostí. Následně jim ÚCL přidělí registrační číslo.

Pro členy SMČR se registrační číslo skládá z registračního čísla SMČR a licenčního čísla konkrétního člena SMČR. Např.:

CZEt7slfy2nqzwrj  CZE 190-123

První část je registrační číslo SMČR a CZE 190-123 je licenční číslo konkrétního modeláře. Toto registrační číslo platí samozřejmě jen pro členy s platnou licencí pro daný rok. Na modelu je možné registrační číslo vyznačit dvěma základními způsoby – textově nebo pomocí QR kódu. Je taky možné použít kombinaci těchto dvou základních způsobů. Podrobnější popis ke značení modelů najdete na webové stránce Označování modelů – Svaz modelářů ČR – Klub Leteckých Modelářů ČR (svazmodelaru.cz)

QR kód si můžete stáhnout na webu Kontrola licence – Svaz modelářů ČR – Klub Leteckých Modelářů ČR (svazmodelaru.cz) po zadání vašeho licenčního čísla. Příklad QR kódu:

Pokud by chtěl někdo studovat PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/947 ze dne 24. května 2019 o pravidlech a postupech pro provoz bezpilotních letadel, tak odkaz na tento dokument je zde TEXT v úplném znění: 32019R0947 — CS — 06.06.2020 (europa.eu)